Milwaukee/Green Bay 2005: Miller Park, Milwaukee. [#818-5205] Click on image for next photo.

Miller Park, Milwaukee.  Click for next photo.

[Previous Page] [Galleries Menu] [Milwaukee/Green Bay 2005 Menu] [Next Photo]

All photos 1998-2019 by Thomas O'Neil